Inquisitor Kniha magie 5. část

16. ledna 2010 v 11:46 | inquisitor.cz |  Inquisitor
Liber Lucifer Ordinis Novi
kniha pekelné magie
Posedlost
Simonie
Zmrazení
Pekelné plameny
Sabat
Opojení
Ochrana
před ohněm
Jedová slina
Šílenství
Trnová koruna
Opojení
ǽǽ Kouzlo způsobuje opilost o nebezpečnosti X.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím vyšší nebezpečnost opilosti.
Je-li mysl pravověrného nezkalená a pevná, jen obtížně hledá kacíř holdující pekelné magii
způsob, jak způsobit škodu a zasít sémě zkázy tam, kde kvete řád a pořádek. Jedním z prostředků,
který otupuje mysl a kalí rozum, je alkohol - pokud se používá způsobem, který
není posvěcený svatou Matkou církví. Nadměrné množství alkoholu uvede člověka do
stavu, ve kterém je náchylný k pokušení a svodům pekelným. Nicméně vzhledem k tomu, že
opít pravověrného na potkání je mnohem obtížnější, než způsobit mu stejné účinky prostřednictvím
kouzla, snažili se kacíři nalézt konjunkci účinků alkoholu a nadpřirozených
sil, což se jim nakonec podařilo v případě kouzla opojení. To vytvoří trhliny v duševní
obranyschopnosti zasaženého a jimi pak násilně vteče opojný proud zkažené substance.
Ochrana před ohněm
ǽǽ Kouzlo dočasně zvyšuje odolnost proti ohni o X%.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím vyšší je odolnost proti ohni a tím déle
trvají účinky kouzla.
Uctívači pekelným mocností musí počítat s tím, že jim budou pravověrní ochránci víry klást
všemožné nástrahy a usilovat jim o život, v rámci čehož se nebudou zdráhat použít především
ohně - a ť už jde o zapálené pochodně při pogromech na čarodějnice, žhavé železo při
mučení nebo plameny spravedlnosti na popravčích hranicích. Právě z toho důvodu obdařují
nadpřirozené pekelné síly své věrné stoupence schopnostmi dočasně kolem sebe vztyčit
duševní štít, který je učiní odolnějšími vůči tomuto pekelnému elementu.
Jedová slina
ǽǽ Kouzlo způsobí zasažené bytosti otravu jedem o nebezpečnosti 10+X.
ǽǽ Terčem kouzla může být libovolná bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je nebezpečnost jedu.
Jedy a kyseliny patří k pekelným elementům, které se - byť v rozporu s moderními poznatky
alchymistické vědy - přičítají samotnému padlému andělu Arthamonovi, i když se primárně
jedná o pána nespoutaného ohně. Právě proto jsou jedy a kyseliny tolik oblíbené
u kacířů, kteří s nimi pracují jak v materiální, tak nemateriální sféře. Do té druhé skupiny
patří právě kouzlo jedová slina, které dokáže pomocí magické formule zhmotnit v jediném
místě proud jedu a žíraviny, jenž obklopí terč a zle mu uškodí.
Šílenství
ǽǽ Kouzlo způsobí zasažené bytosti šílenství o nebezpečnosti X+1kX.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
• ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je nebezepčnost šílenství.
44 45
Je-li mysl pravověrného člověka zasažena šílenstvím, nelze již očekávat, že bude tato nebohá
duše i nadále přispívat k ochraně pravé víry a Království božího na zemi. Šílenci se
stávají přítěží pro víru i pro společnost, protože zkalená mysl nedokáže akceptovat a reflektovat
řád světa, který je jedním ze znaků Království božího na zemi. Je proto jasné, že
zničení příčetnosti pravověrných se stalo velkým cílem kacířů uctívajících Ďábla.Kouzlo,
které bylo do dnešních dnů jako jediné v tomto směru zformulováno a sepsáno, vytváří
praskliny v duševní rovnováze terče a prudkým nárazem pochybností a sebereflexe mu
dočasně způsobí šílenství.
Trnová koruna
ǽǽ Kouzlo způsobuje zasažené bytosti fyzické zranění o síle 1kX po dobu
svého trvání.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je doba trvání tohoto kouzla.
Toto kacířské kouzlo pekelné magie bylo svatokrádežně pojmenováno po koruně, která
byla vložena na hlavu prvého proroka erebornskými vojáky po jeho ukřižování roku 33
nového letopočtu. Koruna byla spletena z trnitých větví akátového keře a erebornští ji
umístili na hlavu umírajícího proroka proto, aby mu vyvolali ještě větší utrpení. Zároveň
tím dokonali dílo posměchu, když ho takto pomyslně korunovali za krále Království božího
na zemi, jehož příchod Prvý prorok hlásal. V průběhu následujících staletí si démonisté
osvojili pekelnou formuli, s jejíž pomocí dokáží působit fyzickou útrapu vybrané bytosti
a nazvali toto hanebné kouzlo trnovou korunou.
Zmrazení
ǽǽ Kouzlo způsobí znehybnění zasažené bytosti po dobu trvání kouzla.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je účinek kouzla.
Zbavení svobody pohybu je projev zlé vůle, kterou se kacíři a démonisté primárně vyznačují.
Je-li pravověrnýmu znemožněno svobodně se pohybovat, jak potom může přispět
k obraně své víry? Této myšlenky se přisluhovači Ďábla drží odjakživa a proto vždy usilovně
pátrali po magické formuli, která by jim umožnila znehybnit jejich soupeře. Z této
snahy vzešlo kouzlo zmrazení, které pomocí smrtelného ledového chladu záhrobí ochromí
svalstvo zasaženého a dočasně jej znehybní.
Posedlost
ǽǽ Zasažená oběť se stává dočasně nepřátelskou vůči všem.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je trvání kouzla. Snižuje se rovněž
množství many potřebné k seslání kouzla.
Je-li člověk posedlý zlým duchem, přestává být oporou víry a stává se nebezpečným pro celé
své okolí, neboť nečisté síly, které jej ovládají, s ním mohou činit cokoli se jim zlíbí. Právě
proto patří obřady vyvolání démonů k tak oblíbeným mezi neznabohy klanící se Ďáblu -
je-li obřad úspěšný, mohu nečisté síly posednou prakticky kohokoli a učinit z něj nástroj
Temného knížete nebo jeho nohsledů.Kouzlo posedlost náleží svou podstatou a učením
právě k takovýmto ritům.
Simonie
ǽǽ Kouzlo vyvolá několik pekelných psů, kteří následně chrání sesílatele před
všemi protivníky.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakékoli místo v dohledu sesílatele.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší dobu setrvají pekelní pohůnci na
tomto světě.
Boj proti herezi a kacířům samotným je stejně starý a nekompromisní jako pravá víra
samotná. A vzhledem k tomu, že zastánců pravé víry bylo vždy víc než těch, kteří odvrhli
bludy svaté Matky církve a přestali věřit v Boha Všemohoucího, snažili se vždy kacíři a heretici
povolat sobě na pomoc pekelné bytosti, které by je v době největší nouze ochránili před
nástrahami pravověrnéch. Tak vzniklo i kouzlo pekelná smečka, která přivede na svět
k obraně sesílatele několik pekelných bytostí v podobě prokletých psů, ze kterých se skládají
lovecké smečky Temného knížete.
Pekelné plameny
ǽǽ Kouzlo způsobuje zranění ohněm o síle X+3kX za vteřinu po dobu trvání
kouzla.
ǽǽ Terčem kouzla je každá bytost nacházející se na zasaženém území.
Oheň je jedním z několika základních pekelných prvků, i když je často využíván i k obraně
pravé víry a dalším bohulibým činnostem. Nicméně ve své podstatě jde o prvek destruktivní
a tudíž pekelný, zaslíbený padlému andělu Arthamonovi. Právě on propůjčuje svou
pekelnou moc tomu, kdo správně vyřkne magickou formuli tohoto kouzla ve snaze zle
popálit vše živé v dohledu. V případě úspěchu vytrysknou ze země plameny a s všeničící
silou sežehnou vše, na co narazí.
Sabat
ǽǽ Kouzlo způsobí trojnásobné zranění ohněm, jedem a bleskem o síle Xk6.
ǽǽ Terčem kouzla jsou všechny bytosti nacházející se na zasaženém území.
Vrcholem kacířských snah je vyvolání pekelných bytostí, kterým se uctívači Ďábla
klaní a slouží jim - výměnou za splnění lecjakých mrzkých přání. Ovšem vyvolat pekelníky
není vůbec jednoduché, neboť Království boží na zemi je proti peklu chráněno vírou všech
pravověrných. Přesto kacíři dokáží touto ochranu proniknout a pekelníky mnohdy vyvolat
- a to díky spojenému úsilí více osob na sabatech, kacířských černých mších. Právě tam
dokáží ve své mnohosti nejsnadněji navázat kontakt se silami Knížete temna a povolat je
k tomu, aby škodily. Na těchto principech - a sice na prudké koncentraci metafyzického
odporu k pravé víře a nutkavé touze po přítomnosti pekelných sil - stojí mimo jiné rovněž
jedno z nejmocnějších pekelných kouzel pojmenované shodně po kacířské černé mši.
Dokáže během jediného okamžiku vytvořit v prostoru kolem sesílatele stejné pekelné
ovzduší, jako které panuje při sabatech a díky němu zranit všechny bytosti v dohledu.
46 47
Špatný Obyčejný Účinný Dokonalý Zázračný
Lektvary představují poměrně účinný způsob, jak zůstat naživu,
popř. jak rychle (byť dočasně) získat celou řadu bonusů nebo
výhod. Každý lektvar má vždy určitou kvalitu, podle které rozeznáváme
lektvary špatné, obyčejné, účinném dokonalé a zázračné. Čím vyšší
kvalita lektvaru, tím větší má účinky a tím delší dobu účinkuje.
Lektvary se dále dělí do dvou velkých skupin:
❦ základní lektvary
❦ složené lektvary
Základních lektvarů je celkem osm:
❦ života
❦ staminy
❦ many
❦ síly
❦ obratnosti
❦ odolnosti
❦ inteligence
❦ rychlosti
Složené lektvary vznikají smícháním základních lektvarů nebo jiných
složených lektvarů, přičemž může jít o dvojkombinace, trojkombinace
nebo čtyřkombinace:
 Základní lektvary 
Lektvar života
ǽ Lektvar života má za následek doplnění ztracených životů,
a to v takové míře, jaká odpovídá kvalitě použitého lektvaru.
ǽ Jedná se o základní nemíchaný lektvar.
Lektvar many
ǽ Lektvar many má za následek doplnění many, a to v takové míře,
jaká odpovídá kvalitě použitého lektvaru.
ǽ Jedná se o základní nemíchaný lektvar.
Lektvar staminy
ǽ Lektvar staminy má za následek doplnění staminy,
a to v takové míře, jaká odpovídá kvalitě použitého lektvaru.
ǽ Jedná se o základní nemíchaný lektvar.
Lektvary
48 49
Lektvar odolnosti
ǽ Lektvar odolnosti způsobí každému, kdo ho vypije, dočasný nárůst
přirozené obranyschopnosti těla.
ǽ Jedná se o základní nemíchaný lektvar.
Lektvar rychlosti
ǽ Lektvar rychlosti způsobí každému, kdo ho vypije, dočasný nárůst
přirozené rychlosti.
ǽ Jedná se o základní nemíchaný lektvar.
Lektvar inteligence
ǽ Lektvar inteligence způsobí každému, kdo ho vypije, dočasný
nárůst přirozené inteligence.
ǽ Jedná se o základní nemíchaný lektvar.
Lektvar obratnosti
ǽ Lektvar obratnosti způsobí každému, kdo ho vypije, dočasný
nárůst přirozené telesné obratnosti.
ǽ Jedná se o základní nemíchaný lektvar.
Lektvar síly
ǽ Lektvar síly způsobí každému, kdo ho vypije, dočasný nárůst fyzické
síly.
ǽ Jedná se o základní nemíchaný lektvar.
 Složené lektvary 
Lektvar přežití
ǽ Lektvar přežití je léčivý lektvar, mezi jehož přednosti patří mnohonásobně
zrychlené působení na tělo postavy, která lektvar vypila.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru života
a lektvaru rychlosti.
Lektvar kuráže
ǽ Lektvar kuráže dokáže odstranit strach z postavy, které jej vypije.
Lektvar působí na principu snížení nebezpečnosti strachu.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru života
a lektvaru síly.
Lektvar střízlivosti
ǽ Lektvar střízlivosti dokáže vystřízlivět nejednoho opilce.
Lektvar působí na principu snížení nebezpečnosti opilosti.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru staminy
a lektvaru odolnosti.
Lektvar čarodějnictví
ǽ Lektvar čarodějnictví dočasně zrychluje obnovu u kouzel.
Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o dvousložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
inteligence a lektvaru rychlosti.
Lektvar přesnosti
ǽ Lektvar přesnosti dočasně zvyšuje základní pravděpodobnost zásahu
zbraní. Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o dvousložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly a lektvaru obratnosti.
50 51
Lektvar magie
ǽ Lektvar magie je lektvar many, mezi jehož přednosti patří mnohonásobně
zrychlené doplnění many postavy, která lektvar vypila.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru many
a lektvaru rychlosti.
Lektvar ochrany
ǽ Lektvar ochrany před bleskem dočasně zvyšuje ochranu proti blesku.
Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o dvousložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
odolnosti a lektvaru rychlosti.
Lektvar odhodlání
ǽ Lektvar odhodlání dokáže vyléčit zmatení, kterým trpí postava,
jenž lektvar vypila. Lektvar působí na principu snížení nebezpečnosti
zmatení.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru many
a lektvaru inteligence.
Lektvar zření
ǽ Lektvar zření dokáže vyléčit slepotu, kterou trpí postava,
jenž lektvar vypila. Čím vyšší kvalita lektvaru, tím nebezpečnější
slepotu dokáže lektvar vyléčit.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru staminy
a lektvaru inteligence.
Lektvar svobody
ǽ Lektvar svobody zkrátí trvání znehybnění.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru many
a lektvaru obratnosti.
Lektvar ochrany před jedem
ǽ Lektvar ochrany před jedem dočasně zvyšuje ochranu proti jedu.
Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o dvousložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
obratnosti a lektvaru odolnosti.
Lektvar ochrany před ohněm
ǽ Lektvar ochrany před ohněm dočasně zvyšuje ochranu proti ohni.
Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o dvousložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
odolnosti a lektvaru inteligence.
Lektvar uzdravení
ǽ Lektvar uzdravení dokáže vyléčit nemoci, které sužují tělo člověka,
jenž lektvar vypije. Čím vyšší kvalita lektvaru, tím nebezpečnější
chorobu dokáže lektvar vyléčit.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
odolnosti a lektvaru života.
Lektvar protijedu
ǽ Lektvar protijedu zpomalí účinky působení jedu v těle otrávené
postavy.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru života
a lektvaru obratnosti.
Lektvar odpočinku
ǽ Lektvar odpočinku je lektvar staminy s mnohnásobně zvýšeným
účinkem.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
staminy a lektvaru obratnosti.
52 53
Lektvar rozumu
ǽ Lektvar rozumu dokáže vyléčit šílenství, kterým trpí postava,
jenž lektvar vypila. Lektvar působí na principu snížení nebezpečnosti
šílenství.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru života
a lektvaru inteligence.Lektvar ochrany před mrazem
ǽ Lektvar ochrany před mrazem dočasně zvyšuje ochranu proti
mrazu. Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o dvousložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly a lektvaru odolnosti.
Lektvar odkletí
ǽ Lektvar odkletí dokáže odstranit prokeltí lpící na duši člověka,
který lektvar vypije. Lektvar působí na principu snížení nebezpečnosti
prokletí.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru many
a lektvaru odolnosti.
Lektvar vidění
ǽ Lektvar vidění dočasně zvyšuje postřeh. Zvýšení je tím větší, čím
kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o dvousložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
obratnosti a lektvaru inteligence.
Lektvar obrany
ǽ Lektvar obrany dočasně zvyšuje třídu zbroje. Zvýšení je tím větší,
čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o dvousložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
obratnosti a lektvaru rychlosti.
Lektvar energie
ǽ Lektvar energie je lektvar staminy, mezi jehož přednosti patří
mnohonásobně zrychlené doplnění staminy postavy, která lektvar
vypila.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru staminy
a lektvaru rychlosti.
Lektvar léčení
ǽ Lektvar léčení je léčivý lektvar s mnohnásobně zvýšeným účinkem
než běžný lektvar života.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru života
a lektvaru síly.
Lektvar mysli
ǽ Lektvar mysli dočasně zvýší maximální hranici many. Zvýšení je
tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o dvousložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly a lektvaru inteligence.
Lektvar koncentrace
ǽ Lektvar koncentrace je lektvar many s mnohonásobně zvýšeným
účinkem.
ǽ Jedná se o složený lektvar, který vznikne smícháním lektvaru many
a lektvaru síly.
Lektvar neúnavnosti
ǽ .Lektvar neúnavnosti dočasně způsobuje, že běh ubírá postavě
méně staminy. Čím kvalitnější je použitý lektvar, tím méně staminy
běh ubere.
ǽ Jedná se o dvousložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly a lektvaru rychlosti.
54 55
Lektvar krve
ǽ Lektvar krve dočasně zvyšuje šanci na způsobení kritického zásahu.
Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o třísložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly, obratnosti a rychlosti.
Lektvar nezranitelnosti
ǽ Lektvar nezranitelnosti dočasně zvýší ochranu proti fyzickému
zranění. Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o třísložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly, obratnosti a odolnosti.
Lektvar obnovy many
ǽ Lektvar obnovy many dočasně regeneruje manu. Čím kvalitnější
lektvar, tím více many se postavě zregeneruje.
ǽ Jedná se o třísložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly, inteligence a rychlosti.
Lektvar kouzelnictví
ǽ Lektvar kouzelnictví dočasně zvyšuje průchodnost kouzel. Zvýšení
je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o třísložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly, obratnosti a inteligence.
Lektvar vytrvalosti
ǽ Lektvar vytrvalosti dočasně zvýší maximální hodnotu staminy.
Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o třísložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly, odolnosti a inteligence.
Lektvar obnovy
ǽ Lektvar obnovy dočasně regeneruje ztracené životy. Čím kvalitnější
lektvar, tím více životů se postavě zregeneruje.
ǽ Jedná se o třísložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly, odolnosti a rychlosti.
Lektvar živlů
ǽ Lektvar živlů dočasně zvyšuje ochranu proti ohni, mrazu, jedu
a blesku. Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o třísložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
odolnosti, inteligence a rychlosti.
Lektvar mistrovství
ǽ Lektvar mistrovství dočasně zvyšuje úroveň všech aktivních
dovedností. Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o třísložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
obratnosti, inteligence a rychlosti.
Lektvar magické odolnosti
ǽ Lektvar magické odolnosti dočasně zvýší magickou obranu.
Zvýšení je tím větší, čím kvalitnější je použitý lektvar.
ǽ Jedná se o třísložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
obratnosti, odolnosti a inteligence.
Lektvar nezdolnosti
ǽ Lektvar nezdolnosti dočasně zvýší třídu zbroje a sníží šanci na
utržení kritického zásahu. Čím kvalitnější lektvar, tím vyšší je
třída zbroje a tím menší je šance na utržení kritického zásahu.
ǽ Jedná se o třísložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
obratnosti, odolnosti a rychlosti.
56 57
Elixír odolnosti
Elixír odolnosti trvale zvýší odolnost postavy o jeden bod.
Jedná se o čtyřsložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly, obratnosti, odolnosti a rychlosti.
Elixír rychlosti
Elixír rychlosti trvale zvýší rychlost postavy o jeden bod.
Jedná se o čtyřsložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly, obratnosti, inteligence a rychlosti.
Elixír inteligence
Elixír inteligence trvale zvýší inteligenci postavy o jeden bod.
Jedná se o čtyřsložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly, odolnosti, inteligence a rychlosti.
Elixír síly
Elixír síly trvale zvýší sílu postavy o jeden bod.
Jedná se o čtyřsložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
síly, obratnosti, odolnosti a inteligence.
Elixír obratnosti
Elixír obratnosti trvale zvýší obratnost postavy o jeden bod.
Jedná se o čtyřsložkový lektvar, který vznikne smícháním lektvaru
obratnosti, odolnosti, inteligence a rychlosti.
58
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama