Inquisitor Kniha magie 4. část

16. ledna 2010 v 11:46 | inquisitor.cz |  Inquisitor
Vampýrismus
Rozklad
Mor
Zabij
Tanec mrtvých
Zmatení
Děs
Dech mrtvých
Astrální útok
Oblak much
Liber Artum Magicarum Prohibitarum
kniha kacířské magie
36 37
K jednomu ze základů teologické nauky svaté Matky církve patří nauka o jedinečnosti
světa jakožto boží schrány, kterou vytvořil Všemohoucí ve své neskonalé moudrosti. Tuto
tezi podrývají četné kacířské spisy, které hovoří o mnohosti světů - a to jak světů hmotných,
tak světů nehmotných, astrálních. A nahlížením do těchto astrálních světů získali
kacíři schopnost na krátký čas využít sil, které v nich panují - k tomu, aby uškodili!
Z této schopnosti se nakonec stalo kouzlo Astrální útok.
Oblak much
ǽǽ Kouzlo způsobuje fyzické zranění o síle X+2k6 a dále nemoc
o nebezpečnosti X.
ǽǽ Terčem kouzla je každá bytost, která se nachází v zasaženém prostoru.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je nebezpečnost způsobené nemoci.
Stoupá rovněž zranění, které zasažené postavy utrpí. Tímto kouzlem jsou kacíři schopni
vyvolat obrovské množství much rodu Sarcophaga Carnivoria, které se živí především
masem. Jedná se o rod agresivních much s pozoruhodně vyvinutým trávicím ústrojím,
které pracuje na principu vstřikování leptavých slin do potravy a její následné rozpouštění
do tekutého stavu, ve kterém je mouchami konzumována. Magická formule je založena na
principu evokace pekelných bytostí, které rozsévají vajíčka Sarcophaga Carnivoria po celém
světě ve snaze škodit božímu řádu.Kouzlo přiměje tyto bytosti vrhnout do prostoru kolem
kouzla velké množství dospělých vyvinutých much, které okamžitě na nešťastníka zaútočí.
Vampyrismus
ǽǽ Kouzlo usaje 2×X +1k6 životů a 1/4 z nich přidá sesílateli.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší zranění je působeno a tím víc
životů sesílateli přibude.
Vampyrismus je odporný případ toho, jak lze využít odvrácených nadpřirozených sil ke
způsobení škody na zdraví a zároveň této škody využít k vlastnímu prospěchu. Název
kouzla je odvozen od schopnosti upírů sát krev z těl svých obětí, čímž dochází k úbytku
životní energie a její přečerpání do těla upíra.Kouzlo vampyrismus využívá obdobných
principů - vyvolává vír temných sil, který odtrhává z těla oběti životní auru a přenáší ji
k sesílateli kouzla.
Rozklad
ǽǽ Kouzlo postupně snižuje zasažené postavě sílu a odolnost rychlostí 1 bod
za vteřinu, čímž může kouzlo způsobit i smrt. Je-li terčem kouzla objekt
(dveře, sud...), je nenávratně zničen.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost nebo objekt.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím rychleji klesá síla a odolnost zasažené
bytosti.
Snižuje se rovněž množství many potřebné k seslání kouzla. Rozklad je jedním z pekelných
prvků, neboť je opakem tvoření jakožto projevu jedinečnosti Boha Stvořitele. Právě
proto se stal rozklad jedním z fenoménů kacířských nauk, neboť vede k rozvratu a nerovnováze,
čehož se dá využít k páchání ještě větších ohavností. A jelikož rozkladu podléhá
úplně vše - včetně lidí a jejich víry - je toto kouzlo zaměřeno právě na rozklad hmoty - ať
už živé či neživé.
Mor
ǽǽ Kouzlo nakazí všechny zasažené bytosti morem o nebezpečnosti 1,5×X .
ǽǽ Terčem kouzla jsou všechny bytosti nacházející se na území zasaženém
kouzlem.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím nebezpečnější je způsobená morová
nákaza.
Mor je nemoc, proti které není v pravověrném světě žádného léku, snad jedině s výjimkou
zásahu boží milosti. V průběhu uplynulého milénia jí padlo za oběť mnoho miliónů
pravověrnéch. Poslední morová rána zasáhla v roce 1221 Ultherst a jen díky boží prozřetelnosti
se nemoc nerozšířila i do ostatních pravověrných království. Převládá názor, že
mor je nadpřirozeného původu a jde o pomstu ďáblovu za své svržení do horoucích pekel,
i když s tímto názorem nesouhlasí někteří význační soudobí medici. Ať už je však pravda
jakákoli, dokáží kacíři díky nadpřirozeným schopnostem mor vyvolat a požít jej k prosazení
svých hanebných plánů.
Zabij
ǽǽ Kouzlo způsobuje zasažené bytosti okamžitou smrt, je-li tato bytost na
nižší úrovni než úroveň sesílatele +X!
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
Je nesporné, že schopnostmi zbavit pravověrného člověka života se zvrhlí heretici zabývali
již odpradávna - a zvlášť pokud jde o nadpřirozený způsob využívající zakázaných
vědění. Dlouhou dobu však nemohli přijít na zaklínadlo, které by dokázalo naráz oddělit
duši od těla. Traduje se, že na formuli přišel až v 7. století jistý vilný mnich Tarnapopulois,
který se chtěl zbavit své ženy.Kouzlo vytváří do komplexnosti těla a duše trhliny, do
kterých se zasunou žhavé jazyky zla, které vyrvou duši z těla jednou provždy.
Tanec mrtvých
ǽǽ Kouzlo způsobuje všem zasaženým bytostem fyzické zranění o síle X+3kX
za vteřinu po dobu trvání kouzla.
ǽǽ Terčem kouzla se stane každá bytost nacházející se na území zasaženém
kouzlem.
Tanec mrtvých je pravděpodobně nejmocnější kouzlo pohanské magie, které koketuje se
silami ovládajícími záhrobí. Je postaveno na recitaci zakázaných formulí, které v odpovídajícím
sledu otevírají síly ovládající záhrobí a povolávají na krátký čas z útrob země
mrtvé duše, aby tančily v divokém reji sžíravé nenávisti kolem živých bytostí, což jim
způsobuje trýznivé fyzické utrpení. Mnohé slabší bytosti dokáží duchové tímto způsobem
utančit k smrti!
38 39
Malátnost
ǽǽ Kouzlo způsobuje dočasné snížení síly, obratnosti a rychlosti o X.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím víc se snižují vlastnosti zasažené postavy.
Studiem zakázaných spisů Opiela Maxima, erebornského císařského mága a alchymisty, získali
kacíři praktikující pohanskou magii návod na přípravu kouzelné formule, která dokáže
navodit stav podobný účinkům nadměrné konzumace omamných a psychotropních látek
a jedů. Opiel odvozoval tuto schopnost od boha Héroina, jehož polibek navozoval omamné
stavy, mohl však způsobit i trýznivou smrt. V současné době se k seslání tohoto kouzla využívá
metafyzického otisku víry v boha Héroina, který přečkal pád pohanství a nástup pravé víry.
Zostření smyslů
ǽǽ Kouzlo dočasně zvyšuje postřeh o 2×X .
ǽǽ Terčem kouzla může být pouze sesílatel.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je bonus k postřehu sesílatele.
Božský panteon pohanských ereborňanů zahrnoval mnoho bohů a bohyň, kteří se vyznačovali
různými schopnostmi podle toho, o jaké božstvo se jednalo. Bohem moudrosti a vědění
byl Brainus a obraceli se k němu nejčastěji mudrcové a učenci, kteří potřebovali povzbudit
své smysly k lepším výkonům. V současné době přetrvává Brainův kult v podobě magické
formule kouzla zostření smyslů, které stimuluje bystrost a logické uvažování.
Ochrana před jedem
ǽǽ Kouzlo dočasně zvyšuje odolnost proti jedu o X%.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je bonus k odolnosti proti jedu.
Zároveň se prodlužuje i doba trvání kouzla.
Jed byl v dobách pohanské říše Ereborn velmi častým - a oblíbeným - vražedným nástrojem.
Trávili se císaři, císařské manželky a milenky, trávila se aristokracie, trávil se plebs... trávil se
kde kdo. Není divu, že jed byl jedním z hlavních symbolů boha Venoma, který vozil duše
zemřelých přes řeku Mortis na onen svět. Proto také věnovali ereborňané mnoho pozornosti
ochraně proti jednu, čehož dosahovali modlitbami k bohyni Antimoně, která dokázala -
jakožto božská manželka Venoma - zkrotit síly svého muže. Ze střípků dochovaných
z minulosti se podařilo kacířům holdujícím pohanským ritům vytvořit zaklínadlo, které
evokuje síly mrtví bohyně Antimony a chrání proti účinkům jedu.
Kamenná kůže
ǽǽ Kouzlo dočasně zvyšuje třídu zbroje o 2×X .
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím větší je bonus ke třídě zbroje. Prodlužuje
se rovněž doba trvání kouzla.
Pohanské báje a pověsti hovoří wwna mnoha místech o Gorgonách, tajemných božských
bytostech, které měly podobu hada s trupem ženy. Byly to sestry, které zdědily po svých
božských rodičích nesmrtelnost - s výjimkou té nejmladší, která se jmenovala Medusa.
Roztříštění
Bouře
Regenerace
Kulový blesk
Ohnivý déšť
Malátnost
Zostření smyslů
Ochrana před jedem
Kamenná kůže
Zuřivost
Elenchós Tés Pseudonymú Gnóseós
kniha pohanské magie
40 41
Ta však na rozdíl od svých vysmátých sester dokázala jediným pohledem proměnit každou
živou bytost v kámen. Tato schopnost byla pro mnohé pohanské myslitele a mágy natolik
lákavá, že se ji snažili napodobit s pomocí magie. Výsledek byl překvapující, i když nesplňoval
původní představy - kůže očarované bytosti získala na krátký čas tvrdost kamene. To bylo
hojně využito především v císařské armádě a díky rozsáhlým studiím na toto téma se magická
formule dochovala až do dnešních dní.
Zuřivost
ǽǽ Kouzlo způsobí dočasný nárůst síly a zvýšení pravděpodobnosti zásahu
o X. Klesá však obrana a schopnost sesílat kouzla.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím delší je trvání kouzla.
Ruthus Denemius byl světoznámý ereborsnký cestovatel, který jako jeden z mála civilizovaných
lidí své doby navštívil i daleké kraje Ledových plání a pobýval nějaký čas mezi tamními
barbarskými kmeny. Během svého pobytu se mimo jiné seznámil rovněž s berserky, obávanými
válečníky, kteří dokázali uprostřed válečné řeže upadnout do náboženského transu,
který je zbavil rozumu a vyvolal v nich nekontrolovatelnou agresi, se kterou se pak vrhali na
nepřátele. Tuto myšlenku následně uchopili erebornští císařští mágové a vytvořili zaklínadlo
způsobující obdobný stav, kdy se zvyšuje síla očarované postavy, avšak klesá její obranyschopnost.
Kouzlo přetrvalo díky hirkhanským spisům dodnes.
Roztříštění
ǽǽ Kouzlo otevře jakékoli zamčené dveře, truhlu nebo sud, pokud nejsou
magicky chráněné.
ǽǽ Terčem kouzla mohou být jakékoli dveře, truhla nebo sud.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím méně many je potřeba vynaložit na
úspěšné seslání tohoto kouzla.
Božský kovář Hephaistos byl podle pohanských bájí a pověstí nadaný takovou silou, že dokázal
jediným úderem kladiva roztříštit i městskou bránu. Byl uctíván nejenom kováři, zbrojíři,
pasíři a kovotepci, ale rovněž vojáky a žoldáky, neboť jim přinášel sílu v boji. Z této víry bylo
pohanskými mágy upředeno zaklínadlo, které po vzoru pověstí dokázalo jediným náporem
hněvivé touhy zničit jakékoli nemagické dveře. Díky tomu, že tohoto kouzla hojně využívala
i pravověrná armáda v pověstném roce 223, kdy byla svržena říše Ereborn, dochovalo se
kouzlo jakožto součást neblahého pohanského odkazu dodnes.
Bouře
ǽǽ Kouzlo dočasně sníží rychlost pohybu všech zasažených bytostí. Sníží se
rovněž pravděpodobnost zásahu střeleckých útoků.
ǽǽ Terčem kouzla je každá bytost, která se nachází na zasaženém území.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím nižší je pravděpodobnost zásahu
střeleckých útoků.
Pánem moří a oceánů byl v pohanském panteonu starých erebornských bohů Poséidon,
který byl nadaný schopností ovládat počasím celý vodní živel. Dokázal údajně vyvolat
bouře, které drtily lodě jako skořápky a vzdouvaly tak vysoké vlny, že pohlcovaly celá města.
Z těchto božských projevů dokázali pohanští mágové extrahovat principium, s jehož pomocí
vybudovali magickou formuli evokující obdobné síly, a to jak na moři, tak na pevnině.
Původní formule však byla po pádu Erebornu téměř zapomenuta, navázal na ni až odpadlý
kněz Thárikulos, který sice nedokázal dosáhnout rovnocenného výsledku, přesto se jeho
formule stala mocnou zbraní v rukách heretiků klonících se k pohanskému ritu.
Regenerace
ǽǽ Kouzlo postupně doplňuje chybějící životy.
ǽǽ Terčem kouzla může být jakákoli bytost.
ǽǽ Čím vyšší stupeň mistrovství, tím méně many stojí seslání kouzla a tím
rychleji se regenerují chybějící životy očarované postavy. Prodlužuje se
rovněž doba trvání kouzla.
Pohanské báje a pověsti hovoří na mnoha místech o Gorgonách, tajemných božských
bytostech, které měly podobu hada s trupem ženy. Byly to sestry, které zdědily po svých
božských rodičích nesmrtelnost. Ta se projevovala tím, že jejich organismus měl schopnost
dokonalé regenerace a tím božské sestry čelily nejenom vlivu času, ale i zraněním devastující
značnou část jejich těla. Část pohanů je řadila mezi božstva a uctívali je, za což se jim
mnohdy dostávalo zázračných léčivých sil obdobných regenerační schopnosti Gorgon. Na
tomto principu vyrostlo rovněž zaklínadlo regenerace, které se díky Řádu věčných krásek
dochovalo až do dnešních dní.
Kulový blesk
ǽǽ Kouzlo vyvolá několik kulových blesků, které způsobí každé zasažené
bytosti zranění bleskem o síle 20k6.
ǽǽ Terčem kouzla je místo v dohledu sesílatele.
Častým projevem božího hněvu bylo za dob pohanské říše Ereborn seslání blesku, kterým
bohové a bohyně trestali lidské malověrníky. Na rozdíl od pravé víry, která obsahuje obdobný
prvek božího hněvu, se však nejednalo o blesk směřující z nebes k zemi, ale o kulový
blesk, který se zjevil vedle hříšníka a celého ho pohltil a spálil na prach. Na principu obdobnosti
vzniklo stejnojmenné zaklínadlo, které dokáže v libovolném místě nakumulovat
energii s kadencí kulového blesku a obrátit ji proti zvolenému nepříteli. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o mocnou zbraň, byla hojně využívána i pravověrnými armádami v roce 223,
kdy padla říše Ereborn a přes opakované církevní zákazy se dochovala až dodnes.
Ohnivý déšť
ǽǽ Kouzlo způsobuje po dobu trvání kouzla zranění ohněm o síle 10k10+X.
ǽǽ Terčem kouzla je každá bytost, která se nachází na zasaženém území.
Nejstrašlivějším výjevem pohanských bájí a pověstí je spálení hříšného města
Narmazal, které odvrhlo víru v božský panteon a oddalo se svodům démonů. Bohové seslali
na odpadlíky ohnivý déšť, který spálil město i s jeho obyvateli na prach. Oheň prý padal
z nebe celé tři dny a tři noci, než se hněv bohů utišil. Pohanští mágové tento projev božské
moci uchopili ve svých studiích projevů božího hněvu a dedukovali z něj formuli, která - byť
v menším měřítku - evokuje obdobné ničivé síly. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mocnou
zbraň, byla hojně využívána i pravověrnými armádami v roce 223, kdy padla říše Ereborn
a přes opakované církevní zákazy se dochovala až dodnes.
42 43
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama