Inquisitor Apokalypsa sv.Ezeichiela

15. ledna 2010 v 20:48 | inquisitor.cz |  Inquisitor
Zjevení Ezechielovo
1
ZJEVENÍ EZECHIELOVO
Zjevení Ezechielovo (apokalypsa) je závěrečnou kapitolou Knihy
Ezechielovy, napsané v letech 221 až 223 Nového letopočtu
Ezechielem z Effratu, třináctým Prorokem Božím a je tudíž závěrečnou
kapitolou celého Svatého písma. Obsahuje apokalyptický
text o konci světa, kterému byl vždy přisuzován metaforický význam
ve smyslu věčného boje mezi Bohem a svrženým andělem.
Vstupní slovo 1Blaze těm, kdo předčítají toto proroctví a blaze
těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno,
neboť čas je již blízko!
Povolání Ezechiela
Já Ezechiel, váš bratr, který má s vámi účast na
soužení Prvého proroka i jeho kralování a vytrvalosti,
dostal jsem se pro slovo boží na ostrov Trimos. Ocitl
jsem se ve vytržení ducha a v den Páně uslyšel jsem
za sebou hlas jako zvuk polnice: "Co vidíš, napiš do
knihy a pošli všem služebníkům božím, neboť soudný
den se přiblížil!"
Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví.
A když jsem tak učinil, spatřil jsem keř zahalený plameny
a v nich stál boží posel, archanděl Gabriel, ve
zlaté planoucí zbroji a s plamenným mečem v ruce.
Když jsem ho spatřil, padnul jsem jako mrtev, ale on
na mne vložil sou pravici a řekl: "Neboj se. Já jsem
vyslancem prvního i posledního, Syna člověka i Otce
božího, jenž má klíče k hrobu i životu. Napiš tedy, co
jsi viděl - to, co jest, i to, co se má stát potom."
List všemu lidu božímu 2 Těm, kdož v lůně Matky církve odpočívají a velebí
Boha i Syna svatého, píši toto.
Kdo má uši, slyš,
co Bůh pravil církvi:
Tomu, kdo zvítězí,
dám jíst ze stromu života v Božím ráji.
Tomu kdo zvítězí,
tomu druhá smrt neublíží.
Kdo zvítězí
bude oděn bělostným rouchem
a jeho jméno nebude vymazáno z knihy života.
Kdo zvítězí,
toho učiním sloupem ve svém chrámě
a chrám již neopustí.
Tomu, kdo zvítězí,
dám moc nad národy;
bude je pást železnou berlou,
jako hliněné nádoby je bude rozbíjet.
Kdo zvítězí,
tomu dám usednout na trůn,
tak jako Prvý prorok usedl s Otcem na jeho
trůn.
Kdo má uši, slyš,
co Bůh praví církvi.
Vidění boží moci 3 Potom jsem měl vidění. Hle, dveře do nebe otevřené,
a ten hlas, který předtím ke mně mluvil
a který zněl jako polnice, nyní řekl: Pojď sem,
a ukážu ti, co se má stát potom." Ihned jsem se ocitl
ve vytržení ducha: A hle, trůn v nebi byl uprázdněn
a Bůh stál vedle něj a krvácel. Okolo toho trůnu čtyři
trůny jiné, každý pro jednoho krále světa. A na trůnech
seděli králové Severu, Jihu, Východu a Západu,
oděni v bělostné roucho a na hlavách koruny ze zlata.
Však když jsem se znovu na čtyři krále podíval, spatřil
jsem bestie obludné - první podobná lvu, druhá
býku, třetí člověku a čtvrtá orlu. A bez ustání dnem
i nocí volali:
"Čas tvůj se již naplnil, Bože všemohoucí,
a my budeme sytí tvým masem,
neboť padlý anděl kráčí v tvém stínu."
Třikrát zapečetěnou knihu přijal Prorok 4A v pravici toho, který krvácel, spatřil jsem
knihu úplně popsanou, zapečetěnou třemi pečetěmi.
Tu jsem viděl velkého anděla, který vyhlásil
mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu
a rozlomit tři pečetě?" Ale nikdo na zemi ani pod
zemí nebyl schopen tu knihu vzít a rozlomit její pečetě.
Tu jsem viděl, jak mezi trůny stojí Prvý prorok, ten
obětovaný za veškeré lidstvo, a přijal knihu z rukou
toho, který krvácel.
A když tu knihu uchopil, svět se pohnul a plameny
zahalily boží trůn. V tu chvíli čtyři bestie na svých
trůnech začaly zpívat:
"Jsi hoden přijmout tu knihu
a rozlomit její pečetě,
protože jsi byl obětován,
svou krví jsi Bohu vykoupil lidi,
ze všech kmenů, jazyků, národů a ras
a učinil je královským kněžstvem našeho
Boha.
Však jsi hoden ujmout se vlády nad zemí,
která neblahořečí skutky tvé?
A já pohlédl na zem a spatřil neřest, smilstvo, obžerství,
závist a zlobu, všech sedmero hříchů naplněno
bylo až po okraj a ďábel již tloukl na nebeskou bránu.
Hrůzy tří pečetí 5Tu jsem viděl, jak Prorok, jenž byl Synem člověka,
rozlomil první ze tří pečetí, a slyšel jsem,
jak jedna z těch bestií řekla: "Pojď!" A hle, vyjel
ohnivý kůň, a na něm jezdec, jenž dostal moc odejmout
zemi mír, aby se všichni vraždili; a lidé se mu
klaněli a provolávali slávu.
Tehdy Prorok hořce zaplakal nad věrolomností lidí
Zjevení Ezechielovo
2
a rozlomil druhou pečeť. A vyjel druhý kůň a na něm
jezdec, jeho jméno bylo Smrt a všichni se mu klaněli.
Tehdy prorok zaplakal podruhé nad zlou vůlí lidí
a rozlomil poslední pečeť. Před chrámem božím se
zjevili ti, kdo byli zabiti pro Slovo boží a křičeli velikým
hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš
soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?"
Tehdy Prorok zaplakal potřetí a naposled a jeho
tvář se zahalila smutkem. Na nebi nastalo mlčení
a bylo slyšet pouze ďábla, jak burácí na brány nebeské.
Andělé s polnicemi 6Potom jsem viděl, jak třem andělům, stojícím
před bohem, byly dány tři polnice, každá jako
rána boží za trest všem, kdož se odvrátili od
Otce našeho.
Jiný anděl předstoupil před oltář, poklekl a zapěl
modlitbu za všechny lidi. Tehdy se tři andělé s polnicemi
připravili, aby začali troubit.
Hrůzy božích ran
Sestoupil jsem na zem a spatřil, jak po obloze letí
orel, září jako Hvězda zkázy a přitom volá: "Běda,
běda lidem, až zatroubí andělé se třemi polnicemi!"
Lidé však jeho volání neslyšeli nebo se odvrátili zrakem
pryč.
A zatroubil první anděl: Nastal hladomor a smrt si
přišla pro třetinu lidí. Obilí shnilo, ovoce prolezli červi
a dobytek mřel.
A zatroubil druhý anděl, a na zem se snesl mor
a smrt si přišla pro třetinu lidí. Pláč matek přehlušil
dunění hromu a lidé padali na kolena a bědovali.
A zatroubil třetí anděl, a na zem padalo z nebe kamení
a ohnivý déšť, který zničil třetinu měst a vesnic.
Dravé šelmy vládnou zemi 7 Tu jsem viděl, jak ze země vystoupila dravá
šelma o čtyřech hlavách; na hlavách nesla koruny
Severu, Jihu, Východu a Západu a na nich
jména urážející Boha. A lidé se šelmě klaněli a vítali ji
jako svého Spasitele. Tehdy se Bůh odvrátil od svých
oveček a tvář Proroka se zahalila hněvem.
A bylo šelmě dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě
a měla moc urážet Boha po čtyřicet dva měsíce.
A bylo jí dáno, aby vedla válku proti všem svatým
a svedla veškerý lid, až se před ní pokloní všechny
rasy, národy a jazyky.
Spolu s šelmou vylezli ze země bestie, aby se rozlezly
po všech královstvích a škodili všude, kde ještě
přebýval Duch svatý.
Ohlášení osudu 8 Tehdy sestoupil na zemi emisar Boží a hlásal
těm, kdož chtěli naslouchat: "Teď musí boží lid
osvědčit víru a trpělivost." V pravici svíral znamení
a to znamení kladl na čela těch, kdož nepřestali
věřit. Když takto nalezl sto čtyřicet tisíc věrných, vrátil
se ke svému Bohu a ten opět pohlédl na své stádo;
a vyslal Proroka, jenž se stal Synem božím a zemřel
na kříži, aby shromáždil své voje a vyrazil proti šelmě.
Prorok tak učinil a oděl se v bílé roucho, na němž
se skvěl nápis: Král králů a Pán pánů.
A viděl jsem dravou šelmu a čtyři krále země i falešného
proroka a jejich vojska shromážděná, aby vyrazili
do boje proti Proroku a proti jeho vojsku. Byli
však poraženi a šelma i s falešným prorokem vrženi
do ohnivého jezera, které páchlo sírou a které se nad
nimi zavřelo. Ostatní byli pobiti a jejich těly se nasytili
draví ptáci.
Spoutání ďábla a tisíciletá říše 9Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který
má klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se
šelmy i falešného proroka, spoutal je a uvrhl do
propasti, kterou zapečetil, aby již nemohli klamat národy,
dokud se nedovrší tisíc let.
Viděl jsem, jak Bůh, otec Prorokův, usedl na svůj
trůn a jeho tvář se rozjasnila. Svrhl bestie, které seděli
na trůnech králů a nechal na ně usednout ty, jimž byla
svěřena železná berla.
Viděl jsem, jak chrám boží se otevřel a před ním
stáli ti, kdož se nepoklonili šelmě ani jejímu falešnému
proroku; a byli blahoslaveni a vstoupili do chrámu
božího, aby se stali jeho sloupy. Ti ostatní byli
zničeni hněvem božím a jejich duše zatraceny věčným
prokletím.
Nové zjevení 10Až se dovrší tisíc let, bude ďábel propuštěn
ze svého žaláře a vyjde, aby opět oklamal
národy ve všech čtyřech úhlech světa.
Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.
Viděl jsem, jak na trůn usedli opět bestie a Bůh krvácel.
Opět se rozlomí tři pečetě a dopadnou tři boží
rány. Falešný prorok bude kráčet po zemi a lidé se mu
budou klanět a vzdávat mu úctu. Ze země vystoupí
dravá šelma a půjde ve stínu falešného proroka.
Závěrečná slova 11 Když anděl dokončil, co pravit chtěl a já
opět procitl, řekl mi: "Toto jsou slova věrná
a pravá. Vše, co bylo zjeveno, stalo se
a opět se stane. Pán Bůh, dávající Ducha Prorokům,
poslal mě, svého anděla, abych ti toto sdělil a oznámil
služebníkům božím, co se má brzo stát: Hle, přijdu
brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy."
To jsem slyšel a viděl já, Ezechiel z Effrasu. A když
jsem to viděl a spatřil, padl jsem na kolena a zapečetil
knihu svého proroctví - tak strašná pravda to byla,
že jsem chtěl národy ušetřit trýzně a pokušení. Anděl
mi však pravil: "Nezapečeťuj tuto knihu, neboť co se
má stát, stane se. I já jsem pouhým služebníkem a čas
je blízko."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama